İstanbul’da Süryani-Suriyeli Mültecilerin Psikososyal, Manevi ve Beden Sağlığı Durumları: Zorluğun Ortasında Direnç Geliştirmek

Yazar/lar: Önver A. Çetrez, Valerie DeMarinis

DOI: 10.12738/mejrs.2017.2.2.0103

Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Bu çalışma, İstanbul’daki Süryani-Suriyeli mültecilerin (n = 171, %70,2 erkek, ortalama yaş 31,08) iki ayrı zaman dilimindeki genel sağlık durumlarını tanımlamayı amaçlamıştır. Çalışmada “Hasta Sağlığı Ölçeği (PHQ)”, “R-COPE Kısa Formu”, “Genel Özyeterlilik Ölçeği (GSE)”, “Connor-Davidson Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (CD-RISC)”, “Birinci Basamak Post Travmatik Bozukluk Ölçeği (PC-PTSD)” gibi ölçme araçları yanında bazı sağlık maddeleri de kullanılmıştır. Daha önce bir çeşit travma geçirmiş katılımcıların %52,4’ünün %23,4’ünde “Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)” kriterleri görülmüştür. Kişinin kendi bedensel sağlık düzeyi (p < .001), kendi psikolojik sağlığı (p < .05) ve PHQ puanları TSSB ile istatistiksel olarak anlamlıdır. Kadınlar, kendi bedensel sağlıklarını (p < .01) ve kendi psikolojik sağlıklarını (p < .01) erkeklerden daha kötü olarak değerlendirmişlerdir. Eşleştirilmiş Örneklemler t-Testi neticesinde, Zaman 1’den Zaman 2’ye Pozitif R-COPE (p < .08) için manidar bir artış, Negatif R-COPE için bir azalma (p < .05) ve GSE için bir de bir artış (p < .08) görülmüştür. Eşleştirilmiş örneklemler t-Testi, PHQ (p < .01) ve GSE (p < -.01) için anlamlı bir cinsiyet farkı göstermiştir. Sobel Testi kullanan bir arabulucu rolü, pozitif dinî başa çıkma stratejilerinin erkek katılımcıların kendi psikolojik iyi oluşlarına yönelik değerlendirmelerini geliştirerek erkeklerde semptomları azalttığını göstermiştir (p < .001).

Anahtar Kelimeler
Süryani-Suriyeli mülteciler, Beden sağlığı, Psikolojik sağlık, Dinî başa çıkma, Travma, İstanbul, Toplum çalışması

İngilizce (English) için tıklayınız.