Bu çalışmada yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin gurbette olma deneyimleri konu edinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’den yurt dışına göç eden bireylerin gidiş motivasyonları, karar alma ve yolculuk süreçleri, ülkeye varış süreçleri, adaptasyon kaynakları ve yurt dışına uyuma karşı pişmanlık süreçlerine dair kişisel algı ve deneyimleri incelenmiştir. Araştırma yaşamlarını yurtdışında sürdüren bireylerin konu edildiği ve TRT Türk’de yayınlanan “Gurbette Kalanlar” isimli belgesel analiz arasından kişisel algı ve deneyimleri en iyi yansıtabileceği düşünülen on belgesel seçilerek yürütülmüştür. Çalışma grubunu seçilen on belgeseldeki birebir görüşme yapılan on birey oluşturmaktadır. Verilerin analizi fenomenolojik yaklaşım modellerinden Giorgi’nin “betimleyici fenomenolojik araştırma modeli” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre göç eden bireyler bir yandan kendi vatanlarına dönmek isterlerken, diğer yandan bulundukları ülkenin gelişmiş olmasının sağladığı pozitif koşullar nedeniyle yaşamlarını orada yeniden inşa etme isteği duymaktadırlar. Bu durum bireylerin içinde bulundukları ikilemin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.
 

Göç Göçmen Psikososyal süreç Yeniden yaşam inşası Giorgi Stili fenomenolojik araştırma

Anahtar Kelimeler

 • Akdoğan, T. (1979). Göç ve değişme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi.
 • Anık, M. (2011). Çok kültürlü bir toplumda kimlik algısı: İsveç’te yaşayan Türk göçmenleri örneği (Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya). https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994). Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı (DSM IV) (4. basım) (E. Köroğlu, Çev. Ed.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostıc and statistical manual of mental disorders (DSM V) (5th ed.). Arlington, VA: Author.
 • Aroian, K. J., & Norris, A. E. (2002). Assessing risk for depression among immigrants at two-year follow-up. Archives of Psychiatric Nursing, 16(6), 245–253.
 • Balcıoğlu, İ. & Samuk, F. (2002). Göç ve ruh sağlığımız. İ. Balcıoğlu (Ed.), Medikal ve psikososyal açıdan göç olgusu içinde (s. 40–55). İstanbul: Alfabe Basım Yayın.
 • Baş, T. & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Berry, J. W. (1990). Acculturation and adaptation: Health consequences of culture contact among circum polar peoples. Arctic Medicine Research, 49, 142–150.
 • Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dosen, P. R. (2002). Cross-cultural psychology: Research and applications. New York, NY: Cambridge University Press.
 • Castles, S., & Miller, M. J. (1998). The age of migration: International population movements in the modern world. London, UK: The Guilford Press.
 • Cicourel, A. (1982). Living in two cultures: The everyday world of migrant workers. In R. G. Parvis (Ed.), Living in two cultures: The socio-cultural situation of migrant workers and their families (pp. 17–65). Paris, France: Unesco Press.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün & S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Yayınları.
 • Doerschler, P. (2006). Push-pull factors and immigrant political integration in Germany. Social Science Quarterly, 87(5), 1100–1116.
 • Doğan, B. (2014). Almanya’da yaşlı bakımı ve yaşlı Türk göçmenler: Berlin örneği (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Doğan, S. (1988). Yurtdışı yaşantısı geçiren ve geçirmeyen lise öğrencilerinin problemleri (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Ercan Esentürk, L. (1998). Yabancı uyruklu ve Türk üniversite öğrencilerine ait sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Farley, T., Galves, A. L., Dickinson, L. M., & Perez, M. D. J. D. (2005). Stress, coping, and health: A comparison of Mexican immigrants, Mexican-Americans, and non-Hispanic whites. Journal of Immigrant Health, 7(3), 213–220.
 • Flaherty, J. A., Kohn, R., & Golbin, A. (1986). Demoralization and social support in Soviet-Jewish immigrants to US. Comprehensive Psychiatry, 27, 149–158.
 • Giorgi, A., & Giorgi, B. (2008). Phenomenological psychology. In C. Willig & W. S. Rogers (Eds.), The Sage handbook of qualitative research in psychology (pp. 165–179). London, UK: Sage.
 • Gönüllü, M. (1996). Dış göç. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 95–104.
 • Grinberg, L., & Grinberg, R. (1999). Psychoanalytic perspectives on migration. In D. Bell (Ed.), Psychoanalysis and culture: A Kleinien perspective (pp. 154–169). London & New York: Carnac.
 • Güllüpınar, F. (2012). Göç olgusunun ekonomi-politiği ve uluslararası göç kuramları üzerine bir değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 53–85.
 • Hare, D. (1999). ‘Push’ versus ‘pull’ factors in migration outflows and returns: Determinants of migration status and spell duration among China’s rural population. The Journal of Development Studies, 35(3), 45–72.
 • Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). The global transformations: Politics, economics and culture. California, CA: Stanford University Press.
 • Hovey, J. D., & King, C. A. (1996). Acculturative stress, depression and suicidal ideation among immigrant and second generation Latino adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1183–1192.
 • Hyman, H. (2004). Setting the stage: Rewieving current knowledge on the health of Canadian immigrants. Canadian Journal of Public Health, 95(3), 4–8.
 • Kalaycıoğlu, S., Çelik, K. & Beşpınar, F. U. (2010). Gitmek mi zor kalmak mı? Avrupa’ya erkek göçü ve geride kalan kadınların gözünden göç deneyimi. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27(1), 123–146.
 • Karagöz, R. (2007). Almanya yeni yurt: Son göçün anatomisi. İstanbul: Fide Yayıncılık.
 • Kızılçelik, S. & Erjem, Y. (1994). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Ankara: Atilla Kitabevi.
 • Kohn, R., Flaherty, J. A., & Levav, I. (1989). Somatic symptoms among older Soviet immigrants: An exploratory study. International Journal of Social Psychiatry, 35, 350–360.
 • Kuo, W. (1976). Theories of migration and mental health: An empirical testing on Chinese – Americans. Social Science & Medicine, 10(6), 297–306.
 • data analysis (pp. 136–149). Los Angeles, CA: Sage.
 • Wilpert, C. (1992). The use of social networks in Turkish migration to Germany. In J. Rex, D. Joly, & C. Wilpert (Eds.), Immigrant associations in Europe (pp. 177–189). Aldeshot, UK: Gower Publishing Company.
 • Yalom, I. (1980). Exitansial psychotherapy. New York, NY: Basic Books.
 • Yaman, F. (2015). Sivil toplum bağlamında Avrupa’da İslam ve Müslüman kimliği: Almanya örneği (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 

Author