MEJRS.com Nedir?

Hakkında

Middle East Journal of Refugee Studies, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından çıkarılmakta ve 2016 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan hakemli ve akademik bir dergidir.
Derginin genel amacı; araştırmacıların, sivil toplum kuruluşlarının ve politika yapıcıların iletişim kurabilecekleri, yayımlanan çalışmalar üzerinden birbirlerinin pratik deneyimlerinden ve araştırma sonuçlarından yararlanabilecekleri ve yeni araştırma sorularına yönelebilecekleri bir platform oluşturmaktır. Bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkân sağlamayı misyon edinmiştir.

Amaç ve Kapsam

Middle East Journal of Refugee Studies, göç ve göçmenlik ile ilgili konularda, insan hareketliliğinin sosyal, politik, ekonomik ve demografik olmak üzere göçü geniş bir bağlamda konumlandırarak yorumlayan teorik ve ampirik çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca göç ve göçmenlerle ilgili konuların akademik düzlemde konuşulmasının yanı sıra, politika oluşturmada yer alan devlet aktörleri ve göçmen dernekleri arasındaki bağı genişletmeye ve güçlendirmeye yönelik çalışmalara da önem verilmektedir.

Dergide nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra; kitap değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası hukuki metinler, çeviri yayınları ve içtihatlar da yayımlanmaktadır.

Middle East Journal of Refugee Studies, sosyal bilimlerin farklı alanlarında (sosyolojik, antropolojik, demografik, psikolojik, tarihi, ekonomik, politik, coğrafi vb.) incelenen göç süreç ve aşamalarıyla ilgilenmekte olup, multidisipliner bir dergi olma özelliği taşımaktadır. 

About

The Middle East Journal of Refugee Studies is published by the International Refugee Rights Association and has been published on a biannual basis since 2016. It is a peer reviewed and academic journal published in Turkish and English.
The general aim of the journal is to serve as a forum where researchers, non-governmental organizations and policy makers can exchange ideas and insights, benefit from each other’s practical experiences and research results through published studies, and address new research questions. In that sense, it has made it its mission to provide an opportunity to share scientific knowledge.

Goal and Scope

The Middle East Journal of Refugee Studies aims to publish theoretical and empirical studies on migration and immigration-related issues that interpret the social, political, economic and demographic migration of human mobility by positioning it in a broad context. In addition to discussing issues related to migration and immigrants at the academic level, we also give importance to working on expanding and strengthening the bond between state actors and immigrant associations involved in policy making.

In addition to qualified, original, theoretical and applied research in the journal; book reviews, national and international legal texts, translated publications and case law are also published.

Middle East Journal of Refugee Studies concerns itself with migration processes and stages studied in different fields (sociological, anthropological, demographic, psychological, historical, economic, political, geographical, etc.) of social sciences and is a multidisciplinary journal.