Yazım Kuralları

Genel ilkeler

Middle East Journal of Refugee Studies, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından çıkarılmakta ve 2016 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan hakemli ve akademik bir dergidir. Derginin genel amacı; araştırmacıların, sivil toplum kuruluşlarının ve politika yapıcıların iletişim kurabilecekleri, yayımlanan çalışmalar üzerinden birbirlerinin pratik deneyimlerinden ve araştırma sonuçlarından yararlanabilecekleri ve yeni araştırma sorularına yönelebilecekleri bir platform oluşturmaktır. Dergiye gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya farklı bir mecrada değerlendirme sürecine alınmamış olmalıdır.

Etik Kurul

Dergiye gönderilen çalışmaların etik kurul izni gerektirmesi halinde (anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma; insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar; insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar; hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince retrospektif çalışmalar), metin içerisinde yöntem bölümüne “etik ile ilgili bilgiler” başlığı açılmalı ve ilgili karar; kurul ismi, tarihi ve sayı numarası olmak üzere yazmalıdır. Aynı zamanda bu karar, sisteme yüklenmelidir. Fikir ve sanat eserleri için ise telif hakları düzenlemelerine uyulması ve uyulduğunun makalede belirtilmesi gerekmektedir.

Makale Gönderme İşlemi

Dergiye başvuru, değerlendirme, yayın süreci ve bilgilendirmeler Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda sisteme yüklenecek makale, derginin yazım kurallarına, belirtilen şartlara uygun olmalı ve telif hakkı devir formu doldurularak sisteme yüklenmelidir. Dergideki makalelerin hakeme gönderilecek olması nedeniyle, yazar bilgilerinin yer almadığı metin dosya olarak yüklenmelidir.

Sisteme yüklenecek belgeler:

 • Benzerlik raporu (iThenticate veya Turnitin programından alınmış olmalıdır ve benzerlik raporu yüzde 20’nin altında olmalıdır.)
 • Kapak sayfası (Makale başlığı, sıraya göre tüm yazarların unvan, üniversite/kurum, fakülte/enstitü/yüksekokul, bölüm/anabilim dalı, e-posta adresi, ORCID ID numara bilgileri yazılmalı, Çalışmanın tezden üretilmiş olması, proje destekli olması ya da kongrede bildiri olarak sunulmuş olması gibi bilgileri detaylı olarak belirtilmelidir.)
 • Makale (Yazar bilgileri hariç)
 • Etik kurul belgesi
 • Telif hakları sözleşmesi

Makale Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler ilk değerlendirme aşamasında DergiPark sistemine girilmesi gerekli bilgilerin, makale dosyasının, telif hakkı devri formu ve benzerlik raporunun bulunup bulunmadığı ve Derginin yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilerek başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Bu uygunluğun sağlanması halinde, çalışma iki hakeme gönderilecek, iki hakemin zıt görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme başvurulacaktır. Tüm bu süreçte hakemler ve yazarın kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır. Hakemlerden gelen karar doğrultusunda, düzeltme istenmesi halinde araştırmacı tarafından düzeltilmiş makalenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Hakemlerin raporları doğrultusunda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına, editörler ve yayın kurulu karar verir. Basımı uygun görülen makaleler dizgi aşamasına alınır, basımı uygun görülmeyen makaleler ise reddedilir. Dergideki makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir.

Genel görünüm ve Sayfa Düzeni

Çalışma içerisinde tablo, grafik, şekil, haritalar da dahil olmak üzere Times New Roman 11 punto yazı stili kullanılır. Kenarlardan yeterli boşluk (üstten ve sağdan 3, alttan ve soldan 2 cm) bırakılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmalar; öz, anahtar sözcükler ve kaynakçayı içerecek şekilde en az 5000, en fazla 10000 kelime olmalıdır. Çalışmanın yazıldığı dildeki sırasına öncelik verilecek biçimde diğer bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Sola dayalı ve alt alta olacak şekilde şu şekilde sıralanmalıdır:

 • Türkçe başlık
 • Türkçe öz
 • Türkçe anahtar kelimeler
 • Yabancı dilde başlık,
 • Yabancı dilde öz
 • Yabancı dilde anahtar sözcükler
 • Metin
 • Kaynakça.

Çalışmanın Başlığı

Tüm harfleri koyu, iki yana yaslı ve 11 punto ile yazılmalıdır.

Öz

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce, 10 punto olarak yazılmış özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Özetin ilk satırı sola yaslanmalıdır (girintili olmamalıdır). Öz başlığında verilen metnin satır aralığı 1,15 olmalıdır.

Başlıklar

Araştırma makaleleri Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Ana başlıklar tüm harfleri koyu, ortalanmış ve 11 punto ile yazılmalıdır. Düzey 2 ve Düzey 3 başlıkları sola yaslı, 11 punto, tüm harfleri kalın olmalıdır. Tüm başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük diğerleri küçük harfler kullanılmalıdır.  Düzey 4 ve Düzey 5 başlıkları, sola yaslı, 11 punto, kalın ve italik olmalıdır. Yalnızca baş harfleri büyük olmalıdır. Bağlaçlar ise tamamen küçük yazılmalıdır. Alt başlıklar numaralandırılmadan tüm harfleri koyu, sola yaslanmış ve 11 punto ile italik biçimde yazılmalıdır.

Satır Aralığı

Metinlerin satır aralığı 1,15’tir.Paragraflardan önce ve sonra6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Paragraf Hizalama ve Girinti

Her paragrafının ilk satırı sol kenar boşluğundan 1,25 inç kadar girintili yapılmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmalarda metin iki yana yaslı olmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablo başlıkları tablonun üzerinde, şekil başlıkları ise şeklin altında olacak biçimde tüm harfleri koyu, 11 punto olarak yazılmalıdır. Tablo veya şeklin başlığının da yalnızca ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır. Kaynak bilgisi ilgili tablonun altına ortaya yaslanmış 10 punto ile yer verilmelidir. Örneğin:

Tablo 1: Tablo başlığı

Şekil 1: Şekil başlığı

Alıntılar

Dergiye gönderilecek çalışmalarda kaynak gösterimi düzeni APA 6 (American Psychological Association Manual) standartlarına uygun olmalıdır.

Metin içinde yer alan kaynağın kaynakçada olmasına dikkat edilmelidir. Metin içinde yazar soyadı, yayın tarihi, sayfa numarası olmak üzere atıf yapılmalıdır.

Örneğin: Tek yazarlı makale metin için kaynak gösterimi, (Duyan, 2020, s.45)

Türkçe yazılmış araştırmada;

İki yazarlı makalelerin metin içi kaynak gösterimi, (Duyan ve Arslan, 1997, s.55)

Yabancı dilde yazılmış araştırmada;

İki yazarlı makalelerin metin içi kaynak gösterimi, (Nielsen and Borlund, 2011, p.43)

Türkçe yazılmış araştırmada;

İkiden daha fazla yazarlı makaleler için kaynak gösterimi, (Yılmaz ve ark., 2016, s.33)

Yabancı dilde yazılmış araştırmada;

İkiden daha fazla yazarlı makaleler için kaynak gösterimi, (Tom et al., 2016, p.33)

Kaynakça

Kaynakça için asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır. Kaynakların doğru yazılış biçimlerine örnekler:

Dergi makalesi için:

Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 129-142.

Anteby-Yemini, L. ve Berthomiere, W. (2005). Diaspora: A Look Back on a Concept. Bulletin du Centre de Recherche Française de Jerusalem, 16(1), 262-270.

Kitap için:

Başkaya, F. (2000), Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, İstanbul: İmge Kitabevi.

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Editörü olan kitap için:

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.

Watson, J. B., & Rayner, R. (2013). Conditioned emotional reactions: The case of Little Albert (D. Webb, Ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform. http://a.co/06Se6Na (Original work published 1920).

İnternet siteleri için:

Dünya Gazetesi. (2010, Haziran 18). 2009’da 591,742 çift evlendi. Şubat 21, 2021 tarihinde https://www.dunya.com/gundem/2009039da-591742-cift-evlendi-haberi-117790 adresinden alındı.

Yayımlanmamış doktora veya yüksek lisans tezi için:

Acar, A. E. (2011). Kronik Hastalıkların, Hastaların Aile İşlevleri ve Yaşam Doyumları Üzerine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.