Akıllı telefonlar, bireylerin günlük yaşamına sağladığı kolaylıkların yanında kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıma bağlı olarak gelişebilen akıllı telefon bağımlılığı ve yalnızlık düzeyin artışı gibi dikkat edilmesi gereken sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada akıllı telefon bağımlılığı ve yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkinin farklı demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 237 Erkek ve 189 kadın olmak üzere toplam 426 kişi katılmıştır. Çalışmada Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu ve UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu kullanılarak elde edilen veriler SPSS 22.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Birinci adım olarak katılımcıların frekans dağılımı analiz edilmiş, ölçeklerin güvenirliliği ve tutarlılığı test etmek için Cronbach Alpha güvenirlilik test yapılmıştır. On sekiz maddeden oluşan iki ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.819 olarak bulunmuştur. Daha sonra İndependent Sample t testi ve One Way Anova testi yapılmış ve son olarak değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü incelemek için regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda akıllı telefon bağımlılığı ve yalnızlık düzeyi açısından Türk ve yabancı öğrenciler arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Smartphone Addictions, Loneliness, Behavioral Addictions, International Students

Anahtar Kelimeler

 • Aktaş, H., & Yılmaz, N. (2017). Üniversite gençlerinin yalnızlık ve utangaçlık unsurları açısından akıllı telefon bağımlılığı. International Journal of Social Sciences and Education Research, Vol: 3(1).
 • Al-Barashdi, H., Bouazza, A., & Jabur, N. (2015). Smartphone Addiction among University Undergraduates: A Literature Review. Journal of Scientific Research & Reports, 210 – 225.
 • Alfawareh, H. M., & Jusoh, S. (2014). Smartphones Usage Among Unıversıty Students: Najran University Case. Internatıonal Journal of Academıc Research, Vol. 6. No. 2.pp.321-326.
 • Aljoma, S., Mohamed, A., Albursan, İ., Bakhiet, S., & Abduljabbar, A. (2016). Smartphone addiction among university students in the light of some variables. Computers in Human Behavior, 61, 155 – 164.
 • Altundağ, Y. (2013). Anne-Babası Boşanmış Ergenlerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde Yordayıcı Değişkenler Olarak Yaşam Doyumu ve Yalnızlık. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikoloji ve Rehberlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 56.
 • Avan, O. (2019, Hazıran). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ İLE TEK BAŞINA OLMAYI TERCİH ETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ, s. 40.
 • Beranuy, M., Oberst, U., Carbonel, X., & Chamarro, A. (2009). Problematic Internet andmobile phone use and clinical symptoms in college students: the role of emotional intelligence. Computers in Human Behavior, vol. 25, no. 5, pp. 1182–1187.
 • Bian , M., & Leung, L. (2015). Linking Loneliness, Shyness, Smartphone Addiction Symptoms, and Patterns of Smartphone Use to Social Capital. Social Science Computer Review, 33(1) 61-79.
 • Billieux, J., Linden, M., & Rochat, L. (2008). The role of impulsivity in actual and problematic use of the mobile phone. Applied Cognitive Psychology, vol. 22, no. 9, pp. 1195–1210.
 • Boumosleh, J., & Jaalouk, D. (2018). Smartphone Addiction among University Students and Its Relationship with Academic Performance. Global Journal of Health Science, Vol. 10, No:1.
 • ÇELİK, İ. (2013). Türkiye`de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Aanabilim Dalı , s. 44 – 45.
 • Çelik, Ö. (2019). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı Düzeyleri ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi. Firat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi , s. 8.
 • Çevik, C. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Uyku Kalitesi, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüsek Lisans Tezi, s. 8 – 10.
 • Chen, L., Yen, Z., Tang, W., Yang, F., Xie, X., & He, J. (2016). Mobile phone addiction levels and negative emotions among Chinese young adults: The mediating role of interpersonal problems. Computers in İnterpersonal Problems, Vol: 55, 856 – 866.
 • Chiu, S.-I., Hong, F.-Y., & Chiu, S.-L. (2013). An Analysis on the Correlation and Gender Difference between College Students’ Internet Addiction and Mobile Phone Addiction in Taiwan. Hindawi Publishing Corporation, 8.
 • Choliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: The Test of Mobile Phone Dependence(TMD). Prog Health Sci, Vol 2 , No1.
 • CURA, Ü. (2015). Uluslararası Öğrencilerin Akademik Uyumuna Kültürleşme Stresi ve Sosyal Deteğin Etkisi. Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Aanabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 6.
 • Demir, A. (1990). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demircan Uza, D. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Nomofobi İle Mizaç Karakter Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hatay Mustafa Kamal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi, s. 3.
 • Durak, H., & Seferoğlu , S. S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımları Ve Bağımlılık Düzeyleriyle İlgili Bir İnceleme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1).
 • Duru, E. (2008). Th e Predictive Analysis of Adjustment Diff iculties from Loneliness, Social Support, and Social Connectedness. Kuram ve Uygulamada Eğitim, 8(3), 849-856.
 • Erkur, D. (2019). POLİKLİNİĞE BAŞVURAN 18-25 YAŞ ARASINDAKİ KİŞİLERDE ANKSİYETE-DEPRESYON İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ, s. 38.
 • Geçtan, E. (2005). İnsan Olmak. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gleim, J. A., & Gleim, R. R. (2003). Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert Type Scales. Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education.
 • Haliloğlu, S. (2008). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri, bağlanma biçimleri ve işlevsel olmayan tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Malatya ili örneği). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Holst, A. (2019, Kasım 11). Statista. https://www.statista.com/: https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/ adresinden alındı
 • Karahancı, P. (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK PSİKOLOJİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ, s. 72.
 • Kılıç, Ş. (2014, Temmuz). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Psikolojik Dyanıklılıklarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Bilim Dalı Yüskek Lisans Tezi, s. 15.
 • Kozaklı, H. (2006). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkilerin karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Kumcağız, A., & Yüksel, A. (2016). Relationship between Psychological Well-Being and Smartphone Addiction of University Students. International Journal of Higher Education, Vol. 5, No. 4.
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı Telefon(Kolik)” Üniversite Gençliği. Global Media Journal TR Edition.
 • Kwon, M., Kim, D.-J., Cho, H., & Yang, S. (Aralık, 2013). The smartphone addiction scale: Development and validation of a short version for adolescents. Plos One, (8) 12.
 • Kwon, M., Lee, J.-Y., Won, W.-Y., Park, J.-W., Min, J.-A., Hahn, C., . . . Kim, D.-J. (2013). Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale Smartphone Addiction Scale (SAS). Plos ONE, 8:e56936.
 • Leung, L. (2008). Linking psychological attributes to addiction and improper use of the mobile phone among adolescents in Hong Kong. Journal of Children & Media., 2, 93–113.
 • Mert, A., & Özdemir, G. (2018). Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8.
 • Michela, J. L., Peplau, L. A., & Weeks, D. G. (1982). Perceived Dimensions of Attributions for Loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 43(5):929-936.
 • Minaz, A., & Bozkurt, Ö. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Ve Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 268-286.
 • Noyan, C., Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O., & Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerindeTürkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(73 – 81).
 • Özata, Z. (2009). İleri Teknoloji Yeniliği Olarak Akıllı Telefonların Genç Tüketiciler Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi),.
 • Özbek, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yalnızlık Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lİsans Tezi, s. 55.
 • Özkaya, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri İle Umutsuzluk ve Yaşam Doyumu Arasidaki İlişki. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Perlman, D., & Peplau, L. (1984). Loneliness Research: a Survey of Emprical findings. In l.a. peplau ve s.e. goldston (eds.), preventing the harmful consequences of severe and persistent loneliness. National Institue of Mental Health., 13 – 47.
 • Roux, A. (2004). Cross-cultural study on loneliness of students at the University of the Free State. Curationis, 27(2), 6-14.
 • Russell, D., Peplau, L., & Ferguson, M. (1978). Developing a Measure of Loneliness. Journal of Personality Assessme, 42, 290–294.
 • Sarigül, U. (2019, Hazıran). Psikoloji Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı Düzeyleri ile Beğenilme Arzusu ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İzmir Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, s. 10.
 • SAVCI, M., & AYSAN, F. (2017). Technological addictions and social connectedness: predictor effect of internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30:202-216.
 • Seçkinli, A. (2019). Toplumsal Yaşamda Yalnızlık ve Facebook Kullanımı: Yabancı Uyruklu ve Türk Üniversite Öğrencileri Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilimdalı Yüksek Lisans Tezi, s. 60.
 • Tayfun, D., Çötok, N., & Tekin, E. (2011). Reliability and validity of the Turkish Version of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8) among university students. Procedia Social and Behavioral Science, 15 (2058–2062).
 • Weiss, R. (1973). Loneliness: The Experience of Emotion and social İsolation Cambridge:MIT Press.
 • Yahyaoğlu, R. (2007). Yalnızlık Psikolojisi: Kurt Kapanından Huzur Limanına. İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Yıldız, D., & Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenirlilik Testlerin Karşılaştırılması ve Tarımasl Veriler Üzerine bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1.
 • Yılmaz, E., & Altınok, V. (2009). Okul Yöneticilerinin Yalnızlık ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 15(59).
 • YÖK. (2019, Aralık 28). Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. https://www.yok.gov.tr/en: https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alındı.
Author