Bu araştırmanın amacını İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan seçmenlerin Suriyeli sığınmacıların ülkemizde bulunması konusundaki görüşleri ve katılımcıların siyasi tercihlerinde Suriyeli sığınmacıların etkisinin araştırılması oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli ve nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup, demografik ve siyasi tercihi belirleyen değişkenlerin kendi aralarındaki birlikte değişim varlığı veya birbirlerini etkileme derecesi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde yürütülmüş, katılımcıların demografik ve siyasi özelliklerinin yanında sosyal ve kültürel algı düzeyi, ekonomik algı düzeyi, siyasi algı düzeyi, güvenlik algı düzeyi ve gruplar arası tehdit düzeylerinin ölçülerek, gruplar arası tehdit düzeyi üzerinde nasıl bir etki bıraktığı sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri ile hipotezler test edilmiş ve seçmenlerin sosyal ve kültürel, ekonomik, siyasi ve güvenlik algısının, gruplar arası tehdit düzeyine olan etkisinin araştırılması için regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler katılımcıların kendilerini siyasi tanımlamalarına göre Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de bulunması konusunda fikir ayrılığının bulunduğunu ve Suriyeli sığınmacıların siyasi partilere bağlı olarak oy verme eylemlerinde farklı tercihlere yönelimini etkilediğini göstermektedir.

Zorunlu göç, Suriyeli mülteci, Siyasal tercih

Anahtar Kelimeler

Adalet Bakanlığı, 2020. Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_13.pdf.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2015). Avrupa’da Geçici Koruma Rejimi Örnekleri. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Akıncı. B., Nergiz, A., Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58-83.

Aydemir, S ve Şahin, M.C. (2018). Zorunlu-Kitlesel Göç Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım: Türkiye’deki Sığınmacılar Örneği. Dini Araştırmalar, 21(53), 121-48.

Aydın, O. (2018). Sultanbeyli’de Yaşayan Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Göçmenlerin Entegrasyon Süreçlerine İlişkin Niteliksel Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aziz, A. (2007). Siyasal İletişim, İstanbul: İletişim Yayınları.

Aziz, A. (2011). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Giriş. Ankara: Turhan Kitapevi.

Bektaş, A. (2000). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam Yayınları.

Beauchamp, Z. 9 Maps and Charts That Explain the Global Refugee Crisis. Erişim Tarihi: 27.11.2019, Erişim Adresi: https://www.vox.com/world/2017/1/30/14432500/refugee-crisis-trump-muslim-ban-maps-charts, 2017.

Birgün Gazetesi, 2015. Savaş Yalnız Hayatımızı Değil, Sesimizi de Çaldı. Erişim Tarihi: 15.05.2020, Erişim Adresi: https://www.birgun.net/haber/savas-yalniz-hayatimizi-degil-sesimizi-de-caldi-73813.

Birleşmiş Milletler Göç İdaresi, 2020. Syrian Arab Republic. Erişim Tarihi: 05.02.2020, Erişim Adresi: https://www.iom.int/countries/syria.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, 2020. Refugees and Migrants –Frequently Asked Questions (FAQs). Erişim Tarihi: 05.02.2020, Erişim Adresi: https://www.unhcr.org/news/latest/2016/3/56e95c676/refugees-migrants-frequently-asked-questions-faqs.html.

Buz, S. (2004). Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul-Mültecilik. Ankara: SGDD Yayınları.

Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 129-42.

Çalışkan, E.A. (2013). Mülteciler ve Sığınmacılar Hakkında İdarenin Görevleri, Yetkileri ve Yargısal Denetim. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çam, E. (2002). Siyaset Bilimine Giriş. (8. Basım). İstanbul: Der Yayınları.

Çetin, S. (2017). İzmir’deki Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algısı. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Çetin, T. (2019). İstanbul’da Küçük Suriye. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://www.amerikaninsesi.com/a/istanbulda-kucuk-suriye/4375675.html.

Çorabatır, M., Hassa, F., Ertürk, Y., Şenyuva, Ö ve Arslan, E.Ü. (2013), Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için Yaptıkları Çalışmalar ile İlgili Rapor. Ankara: İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi.

Çukurçayır, M A. (2000). Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Ankara: Yargı Yayınevi, s. 270.

Drazen, A. (2000). Political Economy in Macroeconomics. New Jersey: Princeton University Press.

Doğan, A. ve Göker G. (2010). Yerel Seçimlerde Seçmen Tercihi: 29 Mart Yerel Seçimleri Elazığ Seçmen Örneği.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5: 159-87.

Dünya, 2016. Mülteci Sorunu Dünyayı Böldü. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://www.dunya.com/dunya/multeci-sorunu-dunyayi-boldu-haberi-308720.

Erdoğan, M. (2017). 6. Yılında Suriye’deki Mülteciler: Sultanbeyli Örneği. Mülteciler Derneği, İstanbul.

Emin, M.N. (2019). Düzensiz Göç ve Suriyeliler. Erişim Tarihi: 05.02.2020, Erişim Adresi: https://www.setav.org/duzensiz-goc-ve-suriyeliler/.

Eşiyok, D. (2019). İstanbul’daki Suriye Gettoları: Fatih, Sultanbeyli, Sultangazi. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://ahvalnews.com/tr/multeciler/istanbuldaki-suriye-gettolari-fatih-sultanbeyli-sultangazi.

Evrensel, (2014). Saldırılardan Hükümet ve Medya Sorumludur. Erişim Tarihi: 15.05.2020, Erişim Adresi: https://www.evrensel.net/haber/90374/saldirilardan-hukumet-ve-medya-sorumludur

Güçtürk, Y. (2014). Sürgün ve Savaş Arasında Suriyeli sığınmacılar. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://www.setav.org/5-soru-surgun-ile-savas-arasinda-suriyeli-multeciler/.

Güldiken, N. (1996). Toplum Bilimi Boyutlarıyla Siyasal Katılım, Sivas: Dilek Ofset, s. 31-33.

Gündüz, R ve Jovanovski, K. (2019). Suriyeli sığınmacılare Yönelik Bakış Olumsuz Değişiyor. Peki Suriyeliler Ne Düşünüyor? Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://tr.euronews.com/2019/08/20/suriyeli-multecilere-yonelik-bakis-olumsuz-yonde-siginmaci-gunah-istanbul-turkiye-gocmen.

Güreşçi, E. (2016). Ortak ve Farklı Yönleri ile İç ve Dış Göçler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1058-64.

Günay, E., Atılgan, D., Serin, E. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Göç Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 37-60.

Güzel, M.V. (2017). Zorunlu Göç/Sürgün Sürecinde Suriye Türkmen Milli Kimliği. Türk Yurdu Dergisi, 106(361), 1-7.

Hamsici, M. 2019. Türkiye’de Kaç Suriyeli Var? En Çok Suriyeli Nüfusu Hangi Şehirde Yaşıyor? Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-49150143.

Inglis, S. Syrian Refugees in Turkey are There to Stay, at Least for Now. Erişim Tarihi: 05.02.2020, Erişim Adresi: https://theconversation.com/syrian-refugees-in-turkey-are-there-to-stay-at-least-for-now-125176, 2019.

İnsan Hakları Gündemi Derneği, (2020). Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu Nihayet Kabul Edildi. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: http://rightsagenda.org/yabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanunu-nihayet-kabul-edildi/.

İşçi, M. (2004). Siyasi Düşünceler Tarihi (1. Basım). İstanbul: Der Yayınları.

Kalaycıoğlu, E. (2006). Türkiye’de Demokrasinin Pekişmesi: Bir Siyasal Kültür Sorunu. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: http://research.sabanciuniv.edu/8882/

Kap, D. (2014).Suriyeli sığınmacılar: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları. Akademik Perspektif, Aralık-2014, 30-5.

Karakaş, B. (2018). Uluslar arası Kriz Grubundan Mülteci Raporu. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://www.dw.com/tr/uluslararas%C4%B1-kriz-grubundan-m%C3%BClteci-raporu/a-42626503.

Kavas, A., Avşar, İ., Kadkoy, O., Bilgiç, E.Ç. (2019). İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları. TEPAV, Yayın No: 82, İstanbul.

Kayalı, N. (2017). Suriyeli Topluluklarla Etkileşim: İstanbul’daki Yerel Yönetimlerin Rolü. İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul.

Keskin, C.Y. (2019). Yerleşme veya Seyahat Özgürlüğü ile Çalışma Hakkı Bağlamında Şartlı Mülteciler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 25(1), 388-433.

Kılıçaslan, EÇ. (2008). Siyasal İletişim İdeoloji ve Medya İlişkisi (1.Basım). İstanbul: Kriter Yayınevi.

Koçak, M. (2011). Bayat İlçesinde Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

KONDA, 2016. KONDA Barometresi: Suriyeli Sığınmacılara Bakış. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/11/1602_Barometre62_SURIYELI_SIGINMACILAR.pdf,

Migration Data Portal, 2020. Forced Migration or Displacement. Erişim Tarihi: 05.02.2020, Erişim Adresi: https://migrationdataportal.org/themes/forced-migration-or-displacement.

Özcan, K. (2008). Kültürün Seçmen Davranışları Üzerine Etkisi: Ankara İli Sincan ve Ümitköy İlçelerinde Yapılan Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özdemir, H. (2012).Türkiye’de İç Göçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, 30, 1-18.

Özdemir, E. (2017). Suriyeli sığınmacılarin Türkiye’deki Algıları. Savunma Bilimleri Dergisi, 16(1), 115-36.

Özkan, N. (2007). Seçim Kazandıran Kampanyalar, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri.

Poggl, G. (2007). Modern Devletin Gelişimi, (Editör: Şule Kut, Binnaz Toprak), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.16-17.

Resmi Gazete, (15.07.1950). Pasaport Kanunu. Resmi Gazete Sayısı: 7564.

Resmi Gazete, (11.04.2013). Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu. Resmi Gazete Sayısı: 28615.

Resmi Gazete, (17.03.2016). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. Resmi Gazete Sayısı: 29656.

Sabah Gazetesi, 2019. Seçim Sonuçları. Erişim Tarihi: 15.05.2020, Erişim Adresi: https://www.sabah.com.tr/secim-sonuclari.

Sarı, E., Dinçer, C.G. (2017). Toward a New Asylum Regime in Turkey. Movements Journal, 3, 59-82.

Sezik, M. (2017). Yurt Dışı Zorunlu Göçlerin Türkiye Kentleri Üzerindeki Etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 139-56.

Sociology Discussion. (2020). Migration: Meaning, Types and Effects. Erişim Tarihi: 20.01.2020, Erişim Adresi: http://www.sociologydiscussion.com/communication/migration/migration-meaning-types-and-effects/3112

Sultanbeyli Belediyesi, 2020. Coğrafi Durum ve Nüfus. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://www.sultanbeyli.istanbul/cografi-durum-ve-nufus/.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, 2020. Sultanbeyli İlçesinin Nüfus Durumu. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: http://www.sultanbeyli.gov.tr/ilcemizin-nufus-durumu.

Süleymanov, A.  (2016). Sultanbeyli İlçesindeki Suriyelilerin Yaşam Deneyimleri. İstanbul:  Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele Projesi Sonuç Raporu, 1-51.

Taş, Y ve Özcan, S. (2013). Türkiye’de İç Göçün Yoksulluğa ve İstihdama Etkileri. International Conference on Eurosian Economies, 289-298.

TBMM, 2018. Göç ve Uyum Raporu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Mülteciler Alt Komisyonu, Ankara.

Tekin, F. (2011). Kültürel Travma Olarak Zorunlu Göç. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25, 91-100.

Tokgöz, O. (2008). Siyasal İletişimi Anlamak (1. Basım). Ankara: İmge Yayınevi.

Tokyay, M. (2019). İstanbul’da Suriyeli Mülteci Krizi: Protestolar Başlarken, Sorunun Çözüm Yolu Nedir? Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://tr..coeuronewsm/2019/07/27/istanbul-da-suriyeli-multeci-krizi-protestolar-baslarken-sorunun-cozum-yolu-nedir.

Tolan, B. (1985). Ben ve Toplum. Ankara: Teori Yayınları.

Tuğsuz, N ve Yılmaz, A. (2015). Siyasi Partilerin Mülteci Politikalar. SETA Perspektif, 106, 1-6.

Tunca, H.Ö ve Karadağ, A. (2018). Suriye’den Türkiye’ye Göç: Tehditler ve Fırsatlar. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28(2), 47-68.

Tuncel, G ve Ekici, S. (2019). Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi. Birey ve Toplum Dergisi, 9(18), 49-72.

Uluslararası Af Örgütü, 2016. Türkiye 65 Yıl Önce İmzalanan Cenevre Mülteci Sözleşmesine Koyduğu Sınırlamayı Kaldırmalıdır. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://www.amnesty.org.tr/icerik/turkiye-65-yil-once- imzalanan-cenevre-multeci-sozlesmesine-koydugu-sinirlamayi-kaldirmalidir

Uluslararası Göç Örgütü, (2019). Who is a Migrant. Erişim Tarihi: 20.01.2020, Erişim Adresi: https://www.iom.int/who-is-a-migrant.

UNCHR, 2019. What is Refugee.  Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi:  https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/.

University of Oxford, 2020. Why Study Forced Migration? Erişim Tarihi: 05.02.2020, Erişim Adresi: https://www.rsc.ox.ac.uk/study/msc-refugee-forced-migration-studies/why.

Ünal, S ve Demir, G. (2009). Göç, Kimlik ve Aidiyet Bağlamında Türkiye’de Balkan Göçmenleri. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Aydın.

World Economic Forum. (2019). Win-win Solutions for Syrian Refugees and Their Hosts. Erişim Tarihi: 27.11.2019, Erişim Adresi: https://www.weforum.org/agenda/2019/01/win-win-solutions-for-syrian-refugees-and-their-hosts/.

Yeniçağ, 19.07.2019. PİAR’dan Devlet Bahçeliyi Üzecek Anket. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi:           https://www.yenicaggazetesi.com.tr/piardan-devlet-bahceliyi-uzecek-anket-242472h.htm

Yüksek, F.S. (2019). Türkiye’de Siyaseti Kuşatan Sorun: Suriyeli Göçmenler. Erişim Tarihi: 20.02.2020, Erişim Adresi: https://tr..com/2019euronews/09/13/turkiye-de-siyaseti-kusatan-sorun-suriyeli-gocmenler-siyasi-partilerin-tutumu-akp-mhp-chp.

Yüksek Seçim Kurulu, (2019). Sandık Sonuçları ve Tutanaklar. Erişim Tarihi: 15.05.2020, Erişim Adresi: https://sonuc.ysk.gov.tr/sorgu

Yanbolluoğlu, Ö. (2018). Suriyeli sığınmacılare Yönelik Duygular ve Algılanan Sosyal Mesafe, Gruplararası Pozitif ve Negatif Temas, Sosyal Baskınlık Yönelimi, Gruplararası Tehdit ve Gruplararası Kaygının Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Yüzbaşıoğlu, N., Durul, T., Çam, T. (2020). Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Astana ve Soçi Süreçleri Yara Almaya Başladı: Erişim Tarihi: 05.02.2020, Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakani-cavusoglu-astana-ve-soci-surecleri-yara-almaya-basladi/1723674.

Author