Çalışmanın amacı, Türk ve yabancı öğrencilerinin sosyal görünüş kaygı düzeylerini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul il sınırları içinde bulunan çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 53 hazırlık, 264 lisans ve 105 lisansüstü olmak üzere 258 Türk ve 164 yabancı toplam 422 öğrenci oluşturmaktadır. Karşılaştırma yoluyla ilişkisel tarama modeli kullanılan bu çalışmada, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (Doğan, 2010) uygulanarak demografik sorularla birlikte İstanbul ilinde öğrenim gören Türk ve yabancı öğrenciler değerlendirilmiştir. İlk olarak, Türk ve yabancı öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeyleri Bağımsız Örneklem T-Testi ile incelenmiştir. Daha sonra sosyal görünüş kaygısı, cinsiyet, yaş, sınıf, üniversiteye gelene kadar hayatın büyük bir bölümünün geçirildiği yer, algılanan akademik başarı durumu ve aylık gelir değişkenlerine göre Bağımsız Örneklem T-Testi ve Tek-Yönlü ANOVA testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sosyal görünüş kaygısı bakımından İstanbul ilinde öğrenim gören Türk ve yabancı öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Türk öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeyleri yabancı öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan, bütün öğrenciler için yapılan testlerde sosyal görünüş kaygısıyla cinsiyet, yaş ve sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, ancak akademik ortalama, hayatın büyük bir bölümünün geçirildiği yer ve aylık gelir değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

sosyal görünüş kaygısı, beden imajı, anksiyete

Anahtar Kelimeler

 • Ağırnaslıgil, M, Amuk, G N. (2017). İskeletsel Sınıf III Maloklüzyona Sahip Ortognatik Cerrahi Hastalarının Benlik Saygısı, Eleştiriye Duyarlılık ve Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeylerinin Uzun Dönem Takibi. Selçuk Dental Journal, 5(1), 50-58.
 • Alemdağ, S. (2013). Öğretmen Adaylarında Fiziksel Aktı̇vı̇teye Katılım, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Sosyal Öz-Yeterlı̇k İlı̇şkı̇sı̇nı̇n İncelenmesi̇ (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Altınok, A., Kara, A. (2017). Relationship Between Body İmage, Psychological Symptom Level and İnterpersonal Style: Alternative Models. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30, 170-180.
 • Koçak, Şimşek / The Evaluation of Social Appearance Anxiety Levels in Turkish and Foreign Students in Istanbul
 • Amil, O., Bozgeyikli, H. (2015). Investigating the Relationship between Social Appearance Anxiety and Loneliness of Turkish University Youth. Journal of Studies in Social Sciences, 11(1), 68-96.
 • Atik, D., Atik, C., Asaf, R., Çınar, S. (2015). The Effect of Perceived Social Support by Hemodialysis Patients on Their Social Appearance Anxiety. Medicine Science, 4(2), 2210-2223.
 • Barbarosoğlu, F. K. (2012) Modernleşme Sürecinde Moda ve Zihniyet (5. Baskı), İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Ben, S. (2017). İstanbul ’da Yaşayan Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇n Sosyal Anksiyete Düzeyleri̇ İle Beden Algısı Olumsuz Değerlendı̇rı̇lme Korkusu Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki̇ İlı̇şkı̇nı̇n İncelenmesi̇ (Yüksek Lisans Tezi). Halı̇ç Ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Psikoloji̇ Anabı̇lı̇m Dalı.
 • Carleton, R. N., Collimore, K. C., Asmundson, G. J. (2007). Social Anxiety and Fear of Negative Evaluation: Construct Validity of The BFNE-II. Journal of Anxiety Disorders, 21(1), 131-141.
 • Chen, X., Rubin, K. H., Liu, M., Chen, H., Wang, L., Li, D., Et Al. (2003). Compliance in Chinese and Canadian Toddlers. International Journal of Behavioral Development, 27, 428–436.
 • Cunningham, M. R. (1986). Measuring the Physical in Physical Attractiveness: Quasi- Experiments on The Sociobiology of Female Facial Beauty. Journal of Personality And Social Psychology, 50(5), 925.
 • Çetin, E. (2014). Bir Sosyal Yardımlaşma Pratı̇ğı̇ Olarak Askıda Kahve ve Sadaka Taşı. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (41).
 • Çınar, H., Keskin, N. (2015). Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısının Öğrenim Yeri Tercihlerine Etkisi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 14, 457-464.
 • Dilbaz, N. (1997). Sosyal Fobi. Psikiyatri Dünyası,1, 18-24.
 • Dindar, M., Akbulut, Y. (2015). Role of Self-Efficacy and Social Appearance Anxiety on Gaming Motivations of MMOFPS Players. Computers & Education, 81, 26–34.
 • Dion, K., Berscheid, E., Walster, E. (1972). What is Beautiful is Good. Journal of Personality and Social Psychology, 24 (3), 285-290.
 • Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’ nin (SGKÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 151- 159.
 • Earl, P. E. (2005). Economics and Psychology in the Twenty‐Century. Cambridge Journal of 43 Economics, 29(6), 909‐926.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited.
 • Hart, E. A., Leary, M. R., Rejeski, W. J. (1989). The Measurement of Social Physique Anxiety. Journal of Sport and Exercise Psychology, 11, 94-104.
 • Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C., Heimberg, R. G. (2008). Development and Examination of The Social Appearance Anxiety Scale. Assessment, 15(1), 48-59.
 • Hamermesh, D. S., Biddle, J. E. (1993). Beauty and The Labor Market (No. w4518). National Bureau of Economic Research.
 • Heilman, M. E., & Stopeck, M. H. (1985). Being Attractive, Advantage or Disadvantage? Performance-Based Evaluations and Recommended Personnel Actions as A Function of Appearance, Sex, And Job Type. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35 (2), 202-215.
 • Gümüş , E. A. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Yayınlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • İsmail, M. (2018). Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Cinsel Benlik Şeması ve Sosyal Görünüş Kaygısı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul. Karamustafalıoğlu, O., Yumrukçal, H. (2011). Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 45(2), 65-74.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48.
 • Langlois, J. H., Kalakanis, L., Rubenstein, A. J., Larson, A., Hallam, M., Smoot, M. (2000). Maxims or Myths of Beauty? A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 126 (3), 390-423.
 • Levinson, C. A., Rodebaugh, T. L., White, E. K., Menatti, A. R., Weeks, J. W., Iacovino, J. M., Warren, C. S. (2013). Social Appearance Anxiety, Perfectionism, And Fear of Negative Evaluation. Distinct or Shared Risk Factors for Social Anxiety and Eating Disorders? Appetite, 67, 125–133.
 • Mülazımoğlu B. Ö., Erturan İ. G., Arslan, Y. (2014). Achievement Goals in Turkish High School PE Setting: The Predicting Role of Social Physique Anxiety. International Journal of Educational Research, 67, 30–39.
 • Özcan, H, Subaşı, B, Budak, B, Çelik, M, Gürel, Ş, Yıldız, M. (2013). Ergenlik ve Genç Koçak, Şimşek / The Evaluation of Social Appearance Anxiety Levels in Turkish and Foreign Students in Istanbul
 • Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi. Journal of Mood Disorders, 3(3), 107-113.
 • Özge, F. I. (2013). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygıları ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi “Üsküdar İlçesi Örneği” (Unpublished Master Thesis). Institute of Social Science of Yeditepe University. İstanbul.
 • Pallant, J. (2011). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using the SPSS Program. Sydney: Allen & Unwin.
 • Safren, S. A., Heimberg, R. G., Brown, E. J., Holle, C. (1996). Quality of Life in Social Phobia. Depression and Anxiety, 4(3),126–133.
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 4th Edition, John Wiley and Sons, Hoboken.
 • Seki, T., Dilmaç, B. (2015). Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi. Eğitim ve Bilim, 40(179).
 • Stein, M. B. (1994). Setting Thresholds for Social Phobia Considerations from A Community Survey of Social Anxiety. Psychiatry, 37, 224-228.
 • Şahin, E. (2012). Bazı Değişkenlere Göre İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Sosyal Görünüş Kaygıları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin, E., Barut, Y., Ersanlı, E. (2013). Sociodemographic Variables in Relation to Social Appearance Anxiety in Adolescents. The International Journal of Social Sciences.15 (1), 56-63.
 • Şahin, E., Barut, Y., Ersanlı, E., Kumcağız, H. (2014). Self-Esteem and Social Appearance Anxiety: An Investigation of Secondary School Students. Online Submission, 4(3), 152- 159.
 • Şimşir, Z., Seki, T., Dilmaç, B. (2019). Sosyal Görünüş Kaygısında Cinsiyet Farklılıkları: Bir Meta Analiz Çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 615-637.
 • Tekeli, Ş. C. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları ile Diğer Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygısı ve Akademik Öz-Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması (Master’s thesis). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Telli, E., Ünal, Z. (2016). Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇n Sosyo-Demografı̇k Özellı̇klerı̇ne Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 134-146.
 • Tezcan, M. (1983). Giyim Olgusuna Sosyo-Kültürel Bakış ve Türklerde Giyim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (1), 255–276.
 • Uzunsakal, E., Yıldız, D. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 14-28.
 • Ümmet, D. (2007). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yüceant, M. (2013). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Master’s Thesis). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wells, A., Clark, D. M., Salkovskis, P., Ludgate, J., Hackmann, A., Gelder, M. (1995). Social Phobia: The Role of in Situation Safety Behaviors in Maintaining Anxiety and Negative Beliefs. Behavior Therapy, 26(1), 153-161.
 • White, E.K. (2008). The Role of Social Physique Anxiety and Social Appearance Anxiety in The Body Checking Behaviors of Male and Female College Students (Unpublished Master Thesis). University of Nevada, Department of Psychology.
Author